Uddannelsesaftale - Kbh og Århus


For tilmelding af Totum uddannelsen, skal ”Eleven” udfylde og underskrive denne aftale. Aftalen indgås mellem Eleven og Totum ApS. Parterne har indgået følgende uddannelsesaftale om deltagelse på Totums uddannelse i kropsterapi.

$1 – Betaling: Eleven er gjort bekendt med, at Totum ikke modtager støtte fra offentlige myndigheder, samt at uddannelsen ikke berettiger Eleven til at modtage uddannelsesstøtte fra staten (SU). Eleven betaler en uddannelsesafgift, som vederlag for sin ret til at deltage i uddannelsen.

Prisen på uddannelsen er 64.200, -

For dokumentation af betalingsbetingelser vedrørende denne uddannelsesaftale, henvises til ordrebekræftelse modtaget fra Totum ved tilmelding til holdet.

For dokumentation af betalingsbetingelser vedrørende denne uddannelsesaftale, henvises til ordrebekræftelse modtaget fra Totum ved tilmelding til holdet.

Betalingsbetingelser afhængig af valgt betalingsmodel:
Betalt i 1 rate: I forbindelse med indgåelse af denne aftale, betaler eleven de første kr. 5.000,-
Det resterende beløb på kr. 59.200, - betales senest 3 uger før hold start.

Betalt i 12 rater. I forbindelse med indgåelse af denne aftale, betaler eleven de første kr. 5.000,-
Denne betalingsmodel indeholder et gebyr på kr. 450,- pr. indbetaling. I alt kr. 5.400,- Det resterende beløb på kr. 64.600,- betales i 12 månedlige rater af kr. 5.383,- Ratebetaling starter senest 3 uger før uddannelsesstart. Den sidste rate skal være betalt inden eksamen, for at det er muligt for Eleven at deltage.

Bruttolønsaftale: Ved indgåelse af denne aftale, betaler elevens arbejdsgiver for uddannelsen Arbejdsgiver vælger om de betaler i 1 eller 12 rater, under ovenstående betingelser.
Den sidste rate skal være betalt inden eksamen, for at det er muligt for Eleven at deltage.
Såfremt ansættelses forholdet stopper, er eleven forpligtet til at betale evt. udestående.

Af fakturerings hensyn, skal Eleven oplyse sit CPR nr.: §2 - Totum står for undervisningen, stiller undervisningslokaler til rådighed og afholder udgifter i forbindelse med uddannelsen.

§3 - Eleven er berettiget til at deltage i uddannelsen, som er et 12 måneders uddannelsesforløb i kropsterapi. Totum forbeholder sig ret til at ændre uddannelsens opbygning og indhold, hvis Totum skønner, at en sådan ændring er gavnlig for uddannelsen. Totum forbeholder sig også retten til at ændre i datoerne for undervisningen i løbet af uddannelsen om nødvendigt.

§4 - Uddannelsens formål er at uddanne kropsterapeuter og skal betragtes, som en uddannelse i kropsterapi og ikke som et terapiforløb. Det er dog forventeligt, at Eleven i løbet af uddannelsen gennemgår nogle personlige, udviklende processer af fysisk og følelsesmæssig karakter. Eleven skal være villig til at arbejde med disse processer for at få det fulde udbytte af uddannelsen, og Totum opfordrer Eleven til at overveje, om han/hun ser sig i stand til dette. Totum påtager sig ikke ansvaret for problematikker og udfordringer, som Eleven måtte komme til at gennemleve i forbindelse med uddannelsen, ligesom sådanne problematikker og udfordringer ikke fritager Eleven fra sine økonomiske forpligtigelser i henhold til indeværende uddannelsesaftale. Elevens underviser står, i en rimelig grad, til rådighed, til at støtte Eleven gennem sit forløb, så fortidens udfordringer bliver til Elevens styrke i sit fremtidige job som Totum kropsterapeut. Eleven har dog selv ansvaret for at skaffe sig anden form for kvalificeret hjælp, hvis dette er nødvendigt for at takle tidligere udfordringer og problematikker i livet. Elevens fravær fra uddannelsen af hvilken som helst årsag, herunder på grund af sygdom, fritager ej heller Eleven fra sine økonomiske forpligtigelser i henhold til indeværende uddannelsesaftale.

§5 - Eleven kan træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret) i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 i Forbrugeraftaleloven. Annulleringen af aftalen skal ske skriftligt og være Totum i hænde senest 14 dage efter aftalen er indgået. 14 dage efter at aftalen er indgået, kan aftalen ikke annulleres. Parterne er berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, som følge af væsentlig misligholdelse efter dansk rets almindelige principper. Som et eksempel herpå er Totum berettiget til at bortvise Eleven med øjeblikkelig virkning med eller uden varsel, hvis Eleven ikke på behørig vis deltager i undervisningen eller følger Totums henstillinger omkring behandlingsformen, der undervises i på uddannelsen. Hvis Eleven ikke følger Totums anvisninger givet i forbindelse med bortvisningen, er Totum berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen. En sådan ophævelse frigør ikke Eleven for sine betalingsforpligtelse, jf. § 1, for det aktuelle uddannelsesforløb.

§6 - Af hensyn til uddannelsens faglige niveau og af hensyn til alle deltagende elever, er uddannelsesaftalens gyldighed betinget af, at Totum modtager bindende tilmelding til uddannelsen fra et tilstrækkeligt antal elever. Totum tilbagebetaler eventuelt indbetalt vederlag til Eleven, hvis Totum som følge af manglende tilmelding ikke er i stand til at starte uddannelsen.

§7 - Når uddannelsen er afsluttet, modtager Eleven et diplom for deltagelse i undervisningen. Totum udsteder diplomet under forudsætning af, at: • Eleven har indbetalt det fulde vederlag • Eleven har deltaget i hele uddannelsesforløbet uden nævneværdigt fravær (max 15%) • Totum kan indestå̊ for Elevens faglige kvalifikationer og eleven derved har bestået eksamen.

§8 - For at Totum kan informere eleven om uddannelsesforløbet, acceptere eleven at Totum opbevarer elevens data i henhold til data lovgivningen, samt sender information til eleven vedrørende uddannelsen. Eleven accepterer tilmed, at Totum må kontakte eleven angående fremtidige arrangementer og nyheder, fx via det interne nyhedsbrev, som til hver en tid kan afmeldes.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Uddannelsesaftale - Kbh og Århus
lock iconUnique Document ID: 7278ff32dd8febed349a2f6f736de40384e3f5d5
Timestamp Audit
January 9, 2023 1:08 pm CESTUddannelsesaftale - Kbh og Århus Uploaded by Jeppe Dalsgaard - jd@totum.dk IP 109.57.226.185